รายงานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์และหัวหน้าสถานีอนามัย
ครั้งที่  6/2551 วันที่  4  กรกฏาคม   2551    เวลา 09.00 น.
     ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
1) มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2551 เขตตรวจราชการที่  3  
    1.1) การประเมินสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและกำหนดพื้นที่ระบาด  
            1.1.1) เกณฑ์พิจารณาพื้นที่เสี่ยง  
                       - การเกิดโรคซ้ำซากในรอบ 5 ปี (2545 - 2549 )  
                       - การระบาดในปี 2550  
                       - อัตราป่วยปี 2550 สูงกว่า Median ( 2545 - 2549 )  
                       - อัตราป่วยปี 2550 ลดลงต่ำกว่าอัตราป่วยต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ( 2545 - 2549 )  
                      - เป็นอำเภอที่เป็นเขตอุตสาหกรรม / แหล่งท่องเที่ยว  
             1.1.2) พื้นที่ระบาด  พื้นที่ใดมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปภายใน 14 วัน หมู่บ้านเดียวกันให้กำหนดหมู่บ้านนั้นและชุมชน
  ทุกเขตติดต่อเป็นพื้นที่ระบาด   ให้มีการจัดทำแผนที่ Spot  map  กำหนดจุดที่พบผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรค
   1.2) การสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI และ BI ในพื้นที่ระบาดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายดังนี้
                      - หมู่บ้านที่มีขนาดต่ำกว่า 100  หลังคาเรือนสุ่มสำรวจร้อยละ  50 ของจำนวนบ้านทั้งหมด  
                      - หมู่บ้านที่มีขนาดมากกว่า 100  หลังคาเรือนสุ่มสำรวจร้อยละ  25 ของจำนวนบ้านทั้งหมด  
          วิธีการสุ่มสำรวจใช้ระบบ (Systemetic Random Sampling )  คือ การสำรวจ 1 บ้านเว้น 1 บ้านเพื่อให้ได้ตัวอย่างของบ้านกระจายทั่วทั้ง
         หมู่บ้านพร้อมกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและการให้ความรู้แก่ประชาชน  
   1.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคุมโรค  
          1.3.1) การพ่นสารเคมีพร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลุกน้ำยุงลายในศูนย์เด็กเล็ก  โรงเรียนช่วงปิดเทอม และก่อนปิดเทอม ดำเนินการในช่วง
                    ระบาดเดือนละครั้ง  
          1.3.2) การควบคุมโรคในพื้นที่ระบาดต้องดำเนินการทุกหลังคาเรือนทันทรและพื้นที่โดยรอบที่เหลือทั้งชุมชนภายใน 48 ชั่วโมงพ่นสารเคมี
                    กำจัดแมลงกำจัดลุกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างถูกต้อง  
          1.3.3) ทีม SRRT ต้องเขียนรายงานการสอบสวนและควบคุมโรคทุกราย  โดยให้รายงานเบื้องต้นภายใน 72 ชั่วโมงหลังการเกิดโรค และส่ง
  รายงานฉบับที่ 2 เกี่ยวกับผลการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายครั้งที่ 2 เมื่อครบ 2 สัปดาห์ ( 14 วัน )
2 ) นโยบายโรคไข้เลือดออกประจำปี 2551  
      2.1.) ลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานของจังหวัด 5 ปีย้อนหลัง (2545 -2549)  
      2.2) อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละ 0.13  
     2.3 ) ควบคุมลูกน้ำในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนครของจังหวัด/ชุมชนกรุงเทพมหานคร  ( ร้อยละ 80 ของเทศบาลเมือง เทศบาลนครของ
             จังหวัด/ชุมชนกรุงเทพมหานคร  มีค่า HI< 10)  
     2.4 ) ควบคุมลูกน้ำในโรงพยาบาล/โรงเรียน ( ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล/โรงเรียน  มีค่า CI = 10)  
     2.5 ) ควบคุมระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ( ไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้จบไปแล้วมากกว่า 28 วัน )
3) การพิจาณาความดีความชอบในส่วนของสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์  มีคะแนนในการพิจารณาโรคไข้เลือดออก  8% โดยแบ่งออกเป็น
      2 ส่วนคือในส่วนของบุคคล (ผู้รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านที่เกิดโรคแต่ละพื้นที่ 5 % และ ภาพรวม สอ. 3% ) และอัตราป่วยสูงสุด 1% ( เริ่มนับ 
     CASE ที่ 1 ของแต่ละพื้นที่ในวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 1 สิงหาคม 2551   สำหรับรอบการพิจารณาครั้งที่ 2/2551 และ 2 สิงหาคม 2551 - 30 มีนาคม
     2552 สำหรับการพิจารณาครั้งที่ 1/2552 ) โดยกำหนดแผนออกติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน สอ.ดังนี้
      วันที่   7  กรกฎาคม  2551   ดำเนินการโซนเพชรน้ำหนึ่ง      วันที่   8   กรกฎาคม  2551   ดำเนินการโซนแม่ปิง
     วันที่   9  กรกฎาคม  2551   ดำเนินการโซนบงกช       วันที่   10  กรกฎาคม  2551   ดำเนินการโซนจามจุรีร่วมใจ
3) งบ PP. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในตำบลที่ไม่มีกองทุน CUP สวรรค์ประชารักษ์ ขอให้ทุกแห่งดำเนินการตามโครงการที่สำเนาแจกให้
     โดยก่อนดำเนินการให้แจ้งให้ สสอ.ทราบด้วย   
4) ขอให้ดำเนินการส่งเรื่องการต่อทะเบียนครุภัณฑ์ยานพาหนะให้  สสอ.เมืองนครสวรรค์ ให้แล้วเสร็จภายใน  31 กรกฎาคม  2551  
5) การดำเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือของ สอ.  ทาง สสอ.จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด   
6) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ส่งคำสั่งระงับการโยกย้ายของข้าราชการในกรณีข้ามเขตอำเภอและจังหวัดไว้ก่อนจนกว่าจะเข้าสู่ระบบแท่ง
7) การนำส่งของจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เพื่อแจกให้ สอ. ขอให้ผู้นำส่งจัดทำหนังสือนำส่งด้วยว่าเป็นงานอะไร แจกให้ใคร อย่างไร
ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  5/2551 วันที่ 3 มิถุนายน   2551  
มติที่ประชุม รับรองการประชุม  
ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 3 มิถุนายน  2551  
        ไม่มีวาระ  
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  
4.1 ขอความร่วมมือในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และ สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทยอย่างละ  50 ตัวอย่าง โดยมีผ้า
      ขนหนูตอบแทนให้แก่ผู้ตอบแบบสำรวจ  1 ผืน/1 แบบสำรวจ  และส่งแบบสำรวจกลับให้งานเวชกรรมสังคมภายใน 31 กรกฎาคม  2551
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์  
5.1.  งานบริหาร /โรคเอดส์   
1 ) ข้าราชการย้ายมาใหม่     3   รายคือ  
      1.คุณนรดา  ตันหยง              พยาบาลวิชาชีพ  6          จาก รพ.ลาดยาว     ไป สอ.หนองเบน  
      2.คุณพรรษิษ     จ้อยโทน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  6  จาก รพ.สวรรค์ประชารักษ์   ไป สอ.หนองเบน
      3.คุณแคทริยา  จันทร์ยิ้ม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  6  จาก รพ.ตาคลี    ไป สอ.บ้านแก่ง  
2 ) ข้าราชการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง   3   รายคือ  
      1.คุณปัทมา   เมณฑ์กูล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  6  เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  6   สอ.หนองกระโดน
      2.คุณพะเยาว์  นิมิตรพรชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  6  เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  6   สอ.เกาะหงษ์
      3.คุณปาริชาติ  จีนเขตการณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  6  เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  6   สอ.เกรียงไกร
      4. คุณวีระพล  ป้องภาษิต เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  6  เป็น นักวิชาการสาธารณสุข  7   สอ.หนองแก่ง
3) ข้าราชการย้าย       ราย คือ  
     1. คุณสมพิศ  ซิมทิม   เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  6 จาก  สอ.หนองกระโดน  ไป  สอ.หนองแก่ง
     2. คุณกิตชญาภา  กุลทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  6  จาก   สอ.หนองแก่ง   ไป สอ.กลางแดด  
4) ขอให้ผู้ที่ย้ายมอบหมายงานให้เรียบร้อยพร้อมมีการส่งมอบแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ายังไม่มอบหมายงานก็ยังไม่ต้องส่งตัวไปปฏิบัติราชการ   
     โดยเฉพาะหัวหน้า สอ. ต้องมอบทุกงานไม่ใช่งานที่รับผิดชอบเท่านั้น  
5)  แจ้งกำหนดการประเมินผลงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 ตามรายละเอียดที่แจ้ง   โดยตัดยอดผลงาน 
     วันที่  30  มิถุนายน  2551  ขอให้ สอ.ทุกแห่งจัดทำบรรยายสรุปผลการดำเนินงานถึงมิถุนายน 2551  จำนวน  3 เล่มเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
     และเตรียมเอกสารในการตรวจตามงานให้พร้อม ในส่วนของผู้ที่ย้ายที่ทำงานให้ใช้ผลงานที่เดิม  
3)  รายงานสถานการณ์โรคเอดส์ถึง 31 พฤษภาคม  2551  ตามรายละเอียดที่แจ้ง  
4)  การดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในสถานบริการ ร้านอาหาร คาราโอเกะ ฯลฯ  รายละเอียดตามที่แจ้ง
5)  ประกาศรับสมัครสอบภาค ก.ของ กพ.ทุกสาขา ปี 2551 วันที่ 30  มิถุนายน  - 22  กรกฎาคม  2551 สนใจดูรายละเอียดที่ http//: job3.ocsc.go.th
5.2.  งานแผนงานและประเมินผล /  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม /งานพัฒนาคุณภาพ  
1)  นำเสนอผลการดำเนินงานตาม KPI  และ แนวทางการจัดทำบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามเอกสารที่แจกให้  และขอให้ทุก สอ.ส่งผลการ
     ดำเนินงานตาม KPI 34 ตัวชี้วัดให้ สสอ.ภายใน  11 กรกฎาคม  2551  
2) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 (นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์)
       และคณะกรณีปกติ รอบที่ 2  ประจำปี  2551  ที่จังหวัดนครสวรรค์  จากวันที่   9 - 11   กรกฎาคม   2551  เป็นวันที่   6 – 8  สิงหาคม   2551 
          ห้องประชุมราชาวดี   สสจ.นครสวรรค์
3) ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฐมภูมิ  มี 2 รุ่น แบ่งเข้าอบรมโดย  
     วันที่ 9  ก.ค. 2551   เวลา 08.30 -16.30 น.    ห้องประชุมราชาวดี  สสจ.นครสวรรค์  ผู้เข้าประชุมเป็นหัวหน้า สอ. และเจ้าหน้าที่ใน สอ.  
     วันที่  10 ก.ค. 2551   เวลา 08.30 -16.30 น.    ห้องประชุมชั้น 6  รร.เอเชียนครสวรรค์   ผู้เข้าประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ที่เหลือจากรุ่นที่ 1
4) ขอส่งการประเมินส้วมสาธารณ,สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และการประเมินตนเองในส่วนของมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน
5) การสำรวจสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการประจำเดือนกรกฏาคม  2551 ขอให้ สอ.สันติธรรมเข้าร่วมตรวจด้วย วันที่  10 กรกฎาคม  2551
     เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้างหุ้นส่วนจำกัดนครสวรรค์เวิลด์แก๊ส  
6) การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารจัดการระบบสุขภาพมิติใหม่ วันที่ 14 - 15  ส.ค.  2551    รร.อัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก   สนใจติดต่อ
    คุณฉลวยลักษณ์ 055-261000 ต่อ 6410 ภายใน  31 ก.ค.2551  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท  
7) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 29 - 31 ก.ค. 2551  ณ ห้องประชุมบอลรูม C  รร.มารวยการ์เด้น 
    กรุงเทพฯ     สนใจติดต่อสมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ 086-549941 หรือ www.ascresearchers.com ภายใน 4 ก.ค. 2551
5.3.  งานคุ้มครองผู้บริโภค/  ยาเสพติด     
1)  โครงการอบรมโยคะ     เดอะเลกาซีริเวอร์แควรีสอร์ท  จ.กาญจนบุรี  แบ่งเป็น  2  รุ่น   รุ่นที่ 1 วันที่  28- 30 กรกฎาคม  2551  รุ่นที่  2  
     วันที่  13-15  สิงหาคม  2551  ขอให้ทุกแห่งส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นภายในวันที่  14 กรกฎาคม  2551  การแต่งกายเสื้อผ้าใส่สบาย  รองเท้า
     เดินเพื่อสุขภาพ และชุดว่ายน้ำ  
2 )  แจ้งรายชื่อยาสมุนไพรที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์มีอยู่  
      ยารับประทาน    ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ  ฟ้าทลายโจร  มะแว้ง  มะขามแขก  ขิง  
      ยาใช้ภายนอก    บัวบก  พญายอ  พริก   ไพร  
3)  แจ้งคำสั่งแต่งคณะทำงานตรวจสอบสถานบริการและโรงแรมอำเภอเมืองนครสวรรค์   คำสั่งอำเภอเมืองนครสวรรค์  ที่ 190/2551 ลงวันที่ 27 
     มิถุนายน  2551 ได้แก่คุณพิสิษฐ์ งามขำ,คุณจิรศักดิ์ สื่อสุนทรานนท์ , คุณศรศักดิ์  ทองปลิว , คุณอดิศักดิ์  กะมะราช ,คุณอดิศักดิ์  ร่วมชาติ  ,
     คุณเฉลิมพล  นิมิตรพรชัย , คุณอรรถฤทธิ์  บดีรัฐ และคุณภูดิศ  แก้วจรูญ  
5.4.  งานควบคุมโรคติดต่อ / ระบาดวิทยา   
1 )  นำเสนอสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  ตามเอกสารที่แจกให้  
5.5. งานพัฒนาบุคลากรและการสาธารณสุขมูลฐาน /งานสุขภาพจิต /งานอุบัติเหตุ/งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์  
1)  ขอเชิญประชุมมาตรฐานงานสุขศึกษาวันที่  11 ก.ค. 2511 ณ รร.พิมาน  สอ.ละ 1 คน  
2)  แจ้ง อสม.เสียชีวิต  1 รายเป็นศพที่  61 คือ  นางลัดดา เอี่ยมน้อย   เป็น อสม.ของ สอ.บ้านแก่ง  
3)  แจกข้อมูลสื่อสุขศึกษาของ รพ.สวรรค์ประชารักษ์  
5.6.  งานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล / ทันตสาธารณสุข   
1 )  การรายงานผลการคัดกรองความเสี่ยงประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในแห่งที่ไม่สามารถบันทึกได้ทันกำหนดให้รายงานตามแบบฟอร์มที่แจกให้
      ส่งให้งานส่งเสริมสุขภาพฯ สสอ.เมืองนครสวรรค์ภายใน  5ก.ค. 2551 และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่รายงานตามแบบฟอร์มที่ส่ง สสจ.ลงใน
     โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงของ สปสช.ให้แล้วเสร็จภายใน  31 ส.ค.2511  
2)  ขอให้ผู้รับผิดชอบงานเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง และการควบคุมบริโภคบุหรี่ของ สอ.ทุกแห่ง เข้ารับการประเมินจากสำนัก
     งานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ ในวันที่  9  ก.ค. 2551  เวลา  13.00 - 16.00 น. ณ  ห้องประชุมเสลา ชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการ รพ.
     สวรรค์ประชารักษ์ โดยให้นำเอกสารการดำเนินงานและแผนงานเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต และยาสูบมาในวันประเมินด้วย
3) ขอความร่วมมือในการตรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนในครัวเรือน โดยมีเป้าหมาย สอ.ละ 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 % ของครัวเรือน โดยตรวจสอบใน
     น้ำปลา บะหมี่  ต้องมีเกลือเสริมไอดอดีน  30-50 PPM ขึ้นไป  ส่งภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2551  
4) ขอให้ สอ.ที่มี รร.ที่ยังไม่ได้ประเมินมาตรฐานโครงการเด็กไทยทำได้ ดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินมาตรฐานด้วย ส่งภายในวันที่  
     20  กรกฎาคม  2551  
5)  เร่งรัดการดำเนินงานชั่งงน้ำหนัก/วัดส่วนสูงในนักเรียน ร และส่งผลงานด้วย  
6)  การดำเนินงานลดไขมันเพื่อชาวนครสวรรค์ไร้พุง ให้ดำเนินการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยงาน
     วัดรอบเอวและส่งภายในวันที่  25 กรกฎาคม  2551  
7)  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อครอบครัวผาสุก จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 15 กรกฎาคม  -  15 สิงหาคม  2551
8)  แจ้งรายชื่อผู้ตรวจมะเร็งปากมดลูกที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์  
9)  สรุปผลการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ณ  30 กรฎาคม  2551  รายละเอียดตามที่แจ้ง  
10)  แจกนิยามและวิธีการคิดตัวชี้วัดในงานส่งเสริมสุขภาพในส่วนของงานอนามัยแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
11) การเบิกเงินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมของ CUP ปีงบประมาณ 2551  ให้สอบถามรายละเอียดที่คุณวารี  งานเวชกรรม
      สังคม  
12) แจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่สำรวจสภาวะทันตสุขภาพ  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้  
5.7. งานประกันสุขภาพ /งานพัสดุ /งาน IT  
1 ) โครงการตามแผน PP ตำบลที่ไม่มีกองทุนสุขภาพตำบล  ดครงการอนุมัติตามเอกสารที่แจกให้และให้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ 
      รพ.ทราบทุกเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมแจ้งให้ สสอ.ทราบด้วย  ในส่วนของโครงการที่มีกองทุนสุขภาพตำบลให้ สอ.สำเนา
      โครงการและงบประมาณส่งให้ สสอ.ด้วย  
2)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ  ตามรายละเอียดเอกสารที่แจกให้  
3)  ขอให้ สอ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูล  HCIS ของ สอ.เป็น File  Tbhdb. ใส่แผ่นให้ สสอ.ทุกเดือน  
5.8. งานการเงิน     
1 ) ขอให้พยาบาลวิชาชีพ ยื่นเรื่องเบิกค่าตอบแทน พตส. และเวชปฏิบัติในวันที่  11 กรกฎาคม 2551 โดยให้นำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
      พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (พว.11)  หนังสือรับรองของสภาการพยาบาลว่าผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ
      ทั่วไปมาด้วย ได้แก่ คุณกรุณา  ม่วงจีบ   ,คุณกาญจนา  จันทร์อู่  ,  คุณเฉลียว   เทียนขาว ,คุณเกษิณี   อ่อนเขตร์ ,คุณศรีสุรัตน์ ชัยรัตนศักดิ์ดา
     คุณละมัย  นิรมิตรถวิล ,คุณสมคิด  ขวัญทอง  และคุณอุษา   แจ่มสว่าง  
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องของกลุ่มเครือข่ายสถานีอนามัย  
6.1.โซนเพชรน้ำหนึ่ง  ไม่มีวาระ  
6.2.โซนแม่ปิง  ไม่มีวาระ  
6.3. โซนบงกช ไม่มีวาระ  
6.4. โซนจามจุรี ไม่มีวาระ  
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอื่น ๆ  
7.1.นพ.บัวเรศ  ศรีประทักษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ติดตามการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมให้แนว
      ทางการดำเนินงานดังนี้  
      1. ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นในส่วนของมาตรการของการควบคุมโรค  โดยดำเนินการควบคุมโรค 2 ครั้งกรณีมีผู้ป่วยเกิดขึ้น  ครั้งที่  1 ภายใน
          24 ชั่วโมง  ครั้งที่  2 ห่างจากครั้งแรก 1 สัปดาห์  ดำเนินการควบคุมโรคให้ครบทุกครัวเรือน และประเมินผลการควบคุมโรคครั้งแรกด้วยการ
         ตรวจสอบค่า HI  , CI   ถ้าสัปดาห์ที่ 3 หลังจากการควบคุมโรคไม่เกิด Case  อีก  5 สัปดาห์ให้ตรวจสอบค่า HI , CI อีกครั้งเพื่อยืนยันการควบคุม
         โรค   ถ้ามี Case   เกิดในสัปดาห์ที่ 3 (เกิดgen 2 )   ให้ตรวจสอบขั้นตอนการควบคุมโรค  ถ้า case   ทิ้งช่วงในการเกิดแสดงว่าการควบคุมโรค
         หย่อนลง  ขอให้ทุกคนยึดการหมั่นตรวจสอบค่า HI , CI เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดโรค  และในการประชุม War room  ให้ใช้ข้อมูลการเกิด
         โรคมาเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรค   ซึ่ง สสจ.นครสวรรค์ได้จัดสรุปข้อมูลเป็นรายสัปดาห์มาพูดคุยและควรนำเสนอเพื่มเติม
         จากของข้อมูล สสจ.นครสวรรค์ที่จัดส่งให้โดยเพิ่มทั้งหมู่บ้านที่มีและไม่มีผู้ป่วยเพื่อให้มองเห็นสถานการณ์ย้อนหลังและการเกิดในปัจจุบัน
         ได้อย่างชัดเจน    
      2. การควบคุมโรคและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  ให้เน้นการควบคุมสภาพแวดล้อมแทนการใช้สารเคมี   เนื่องจากได้มีการตรวจสอบพบว่ายุงลาย
          ในจังหวัดนครสวรรค์ดื้อต่อสารเคมี  73 %  เป็นอันดับที่  1 ของประเทศ  ทำให้การพ่นสารเคมีและใส่ทรายอะเบทไม่ได้ผล    จึงควรใช้การ
          ควบคุมสิ่งแวดล้อมแทนโดยการกำจัดแหล่งน้ำขัง   ขยะ  โดยเฉพาะถังขยะควรเก็บและทำลายขยะในถังอย่างน้อยทุกสัปดาห์  ซึ่ง  2 อย่างที่
          กล่าวมานั้นเป็นหน้าที่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนของภาชนะเก็บกักน้ำใช้ให้ใช้ชีววิธี  โดยการใส่ปลาหางนกยูง  ใน
          ส่วนภาชนะนอกบ้านที่ไม่ใช้ให้คว่ำ   และรักษาความสะอาดของบ้านโดยรอบป้องกันยุงวางไข่ตามขยะ  
      3. ในส่วนของบ้านที่ไม่สามารถพบเจ้าของเพื่อดำเนินการควบคุมโรคได้ให้ใช้วิธีการส่งหนังสือราชการเพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมโรค
ปิดประชุมเวลา  13.00 น.  
(  นางดวงพร     แช่มสนิท  )  
         ผู้บันทึกการประชุม  
   
     (  นายประสิทธิ์    คงนิสัย )  
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม