รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์และหัวหน้าสถานีอนามัย
ครั้งที่  5/2551 วันที่  3  มิถุนายน    2551  เวลา 09.00 น.
     ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์
  ผู้มาประชุม     
1 นายประสิทธิ์    คงนิสัย สาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ สสอ.เมืองนครสวรรค์  
2 นางดวงพร   แช่มสนิท นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.เมืองนครสวรรค์  
3 นายกิตติศักดิ์   เขียวเกษม นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.เมืองนครสวรรค์  
4 นายพิสิษฐ์   งามขำ นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.เมืองนครสวรรค์  
5 นางเบ็ญจาง  ใจเอื้อ                              นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.เมืองนครสวรรค์  
6 นางชญาภา  ตั๊งถาชนกนันท์                   นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.เมืองนครสวรรค์  
7 นายประพันธ์  คชฤทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 สสอ.เมืองนครสวรรค์  
8 นส.เตือนใจ   สุทธิเจริญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 สสอ.เมืองนครสวรรค์  
9 นายศรศักดิ์  ทองปลิว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 สสอ.เมืองนครสวรรค์  
10 นายกิตติพงษ์  เจริญชนิกานต์                เจ้าพนักงานธุรการ  5 สสอ.เมืองนครสวรรค์  
11 นางพรทิพย์  ตระกูลพันธ์                หัวหน้าสถานีอนามัย สอน. บ้านหนองเบน                        
12 นางกอบกุล  นิยติวัฒน์ชาญชัย หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านเกาะหงษ์  
13 นางวิจิตรณัฎฐ์  พรหมเจริญ หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านเกรียงไกร  
14 นางเยาวเรศ  อินทร์เพ็ญ แทนหัวหน้าสถานีอนามัย สอ.วัดไทร  
15 นส.บุบผา   จันทร์สุวรรณ์ หัวหน้าสถานีอนามัย สอ.หัวครัก  
16 นางวันนา  นาคเสน หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. ศรีอุทุมพร  
17 นางกฤกษณี  คงผึ้ง หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านกลางแดด  
18 นางคนึง  คีรีเมฆ หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านสันติธรรม  
19 นางแววตา   อัมรักษ์ หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านสันพิง  
20 นายวินัย   สุดใจ หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านบางม่วง  
21 นางบุญช่วย  เกิดผล หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านมะเกลือ  
22 นายวีระพล  ป้องภาษิต                    หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านแก่ง  
23 นางกาญจนา  แว่นแก้ว หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านบึงน้ำใส  
24 นส.สมส่วน  คล้ายโต หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านพระนอน  
25 นางวาศินันท์  หอมจันทร์ หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านน้ำกลัด  
26 นายวีระ  สังข์ทอง หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านท่าทอง  
27 นางสมพิศ  ซิมทิม หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านหนองกระโดน  
28 นางประไพ  ตระกูลอินทร์ หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านหนองตะคลอง  
29 นส.กอบกาญจน์  ศิลปสุวรรณ หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านหนองปลิง  
30 นางนิสภรณ์    ธำรงค์วัฒนกุล หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านบึงบอระเพ็ด  
    2    
31 นายภูดิศ    แก้วจรูญ หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านเกรียงไกรใต้  
32 นายทัศน์สุระ  ใจคุ้ม หัวหน้าสถานีอนามัย สอ. บ้านหนองแก่ง  
33 นายสมบัติ  วงศ์ทองมานะ นักวิชาการสาธารณสุข 7 รพ.สวรรค์ประชารักษ์  
34 นายวัชระ    พรน้อย นักวิชาการสาธารณสุข 6 รพ.สวรรค์ประชารักษ์  
  ผู้เข้าร่วมประชุม    
1 นายณรงค์  ดำรงโภวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข 5 สอ.ท่าทอง  
2 นางณาตยานี   ชังชั่ว นักวิชาการสาธารณสุข 7 สอ.สันพิง  
3 นางเฉลียว  เทียนขาว พยาบาลวิชาชีพ   5 สอ.สันติธรรม  
4 นายอดิศักดิ์  ร่วมชาติ นักวิชาการสาธารณสุข 5 สอ.บางม่วง  
5 นาพเยาว์  นิมิตรพรชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 สอ. บ้านเกาะหงษ์  
6 นางชุตินันท์  จันทร พยาบาลวิชาชีพ   6 สอ.บ้านมะเกลือ  
7 นายอรรถฤทธิ์   บดีรัฐ นักวิชาการสาธารณสุข 5 สอ. หนองแก่ง  
8 นายนิพล   วีเกษ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 สอ. บ้านหนองตะคลอง  
9 นายโสภณ  ใจกล้า นักวิชาการสาธารณสุข 5 สอ.น้ำกลัด  
10 นายเฉลิมพล  นิมิตรพรชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 สอ.เกรียงไกร  
11 นายฑีรพล   แว่นแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 สอ. บ้านบึงน้ำใส  
12 นายจำรูญ  สุขอิ่ม เจ้าพนักงานทันตสาธารสณสุข  5 สอ.วัดไทร  
13 นางแสงเดือน บุญขัน นักวิชาการสาธารณสุข 7 สอ.บางม่วง  
14 นายชูชาติ  วจีสัจจะ นักวิชาการสาธารณสุข 7 สอ.บ้านแก่ง  
15 นางคนึงนิจ   สุขม่วง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 สอ.เกรียงไกรใต้  
16 นายจิรศักดิ์  สื่อสุนทรานนท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 สอ.พระนอน  
17 นส.วัฒนา  พงษ์ธัญการ เจ้าพนักงานทันตสาธารสณสุข  5 สอน.หนองเบน  
18 นางจินดารัตน์  มั่นมี พยาบาลวิชาชีพ   6 สอ.หัวครัก  
     
รายงานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์และหัวหน้าสถานีอนามัย
ครั้งที่  5/2551 วันที่  3  มิถุนายน    2551    เวลา 09.00 น.
     ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์
ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ    
1 )  การติดตามงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะในวันที่ 19  มิถุนายน 2551 
     เวลา 09.00  น. ณ  ห้องไพลิน   รพ.สวรรค์ประชารักษ์  บ่ายลงพื้นที่   ขอให้ สอ.ท่าทอง, หนองเบน,วัดไทร เตรียมนำเสนอข้อมูล
      การปฏิบัติและพื้นที่ให้ลงตรวจเยี่ยม      
2)   สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ปี 2551จำนวน  34 ตัวชี้วัด ยังมีตัวชี้วัดที่อำเภอเมืองฯ ยังไม่ผ่านเกณฑ์
      จำนวน  22 ตัวตามเอกสารที่แจกให้ ขอให้ สอ.ทุกแห่งเร่งดำเนินการและสรุปผลงานเนื่องจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2551  จะตัด
      ผลงานเพื่อพิจารณาโบนัสในทุกงาน      
3)  เกณฑ์การจัดสรรงบเสริมสร้างแรงจูงใจตามผลการดำเนินงาน  12 ตัวชี้วัดของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 
      2551  ดังนี้      
     1. ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวานตามมาตรฐานร้อยละ  80  
     2. สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 75
     3. สตรีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear ร้อยละ 60   
     4. หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากธาตุเหล็กร้อยละ 10    
     5. หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกมีอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ร้อยละ 50    
     6. ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมร้อยละ 8.3    
    7. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมโครงการเด็กไทยทำได้ผ่านมาตรฐาน 3 ด้านร้อยละ 80  
    8. ผู้ป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน 101.84/แสนประชากร และไม่เกิดไข้เลือดออกในชุมชน/หมู่บ้านใน Generation ที่ 2  
    9. ความครอบคลุมของ EPI ในเด็กต่ำกว่า 1 ปีร้อยละ 100    
   10. อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ  0    
   11. ร้านอาหารและแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์และติดป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ( CFGT) ร้อยละ 80  
   12.เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
        12.1 ) สอ.ทุกแห่งมีการจัดการส่งข้อมูล  18 แฟ้ม ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อใน  3 ข้อ    
        12.2) รพ.ทุกแห่งมีการจัดการส่งข้อมูล  18 แฟ้ม ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อใน  3 ข้อ    
4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดนครสวรรค์  วันที่  15  มิถุนายน   2551  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
    เมืองนครสวรรค์และ สอ.ในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่นับคะแนน    หน่วยนับคะแนนที่  2   สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์  
   และขอเชิญผู้มีรายชื่อตามคำสั่งแต่งตั้งที่แจกให้    ประชุมเพื่อรับทราบการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  6   มิถุนายน    2551      
   หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์     
5) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์  จะจัดประชุมสัญจรเพื่อพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและรับทราบปัญหาการ  
    ดำเนินงานทุกเดือน โดยเริ่มเดือนกรกฎาคม  2551 สอ.วัดไทร    เดือนสิงหาคม  2551  สอ.หนองปลิง   เดือนกันยายน  2551
   สอ.เกาะหงษ์   เดือนตุลาคม  2551 สอ.สันติธรรม  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้า สอ.ทุกแห่ง  
ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  4/2551 วันที่  5  พฤษภาคม   2551  
    แก้ไข  วาระที่  5.1. งานบริหาร /  งานเอดส์      
          ข้อ  6  สลากกาชาดจังหวัดนครสวรรค์   จับรางวัลวันที่  12 มิถุนายน  2551  เป็น  วันที่  15  มิถุนายน  2551  
          ข้อ 7.  การบังคับใช้กฏหมายห้ามโทรศัพท์ขณะขับรถยนต์  ไม่เว้นแต่การใช้อุปกรณ์เสริม  เป็น  เว้นแต่การใช้อุปกรณ์เสริม
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม    
ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  4/2551 วันที่  5  พฤษภาคม   2551  
 ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง    
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์    
4.1.  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม    
  1) ขอข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะในวันที่  2-4  
       กรกฏาคม  2551    
4.2.  กลุ่มงานประกันสังคม    
   1)  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของประชาชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ดำเนินการได้  99% ขอให้ สอ.ทุกแห่งดำเนินการ
        สำรวจสิทธิว่างอย่างต่อเนื่องเพื่อคงความครอบคลุมไว้    
   2) ยกเลิกการส่งรายงานวางแผนครอบครัวปี 2551 โดยจะดูข้อมูลการรายงานจากรายงาน  18 แฟ้มข้อมูลของ สอ. แทน  ขอให้ 
       สอ.ลงเลขบัตรประชาชนในการให้บริการกลุ่มข้าราชการและกลุ่มประกันสังคม ให้ครอบคลุมด้วย  
  3) การจัดซื้อครุภัณฑ์ของ สอ.ผ่านทางโรงพยาบาล  รอบ 2  ขอให้ผ่านสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ และดำเนินการ ให้แล้ว
     เสร็จภายใน  5 มิถุนายน  2551    
  4) การจัดทำข้อมูล  18 แฟ้มของ สอ.ยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน  ขอให้ดำเนินการให้ครอบคลุมและครบถ้วนในเดือนต่อไป
  5) โครงการคัดกรองต้อกระจกในผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  ถ้ามีสายตาตั้งแต่ 6/36 หรือต่ำกว่าให้ส่งพบแพทย์เพื่อรับการตรวจในวัน
       จันทร์ ,พุธ - ศุกร์  ยกเว้นวันอังคารเนื่องจากมีผู้ป่วยมาก  ในส่วนของผู้ที่คัดกรองแล้วไม่พบความผิดปกติขอให้ส่งใบคัดกรอง
       ให้ศูนย์ประกันเพื่อรับค่าตอบแทนในการคัดกรอง  2 บาท/ราย    
  6) การจัดทำบัตรผู้พิการ (บัตร 74 ) สอ.สามารถดำเนินการออกบัตรให้แก่ผู้พิการได้เลย  และผู้พิการดังกล่าวสามารถขอรับอุปกรณ์
      ชดเชยได้ที่  รพ.สวรรค์ประชารักษ์  ส่วนผู้พิการที่ สอ.ส่งตรวจที่ รพ.บางรายไม่เข้าข่ายระดับความพิการ หรือพิการระดับ 1 จะ
      ไม่สามารถออกบัตรสงเคราะห์ผู้พิการของสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ได้  ให้ออกบัตร 74 แทนให้  
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์  
5.1.  งานบริหาร /โรคเอดส์     
1 )  เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น   จำนวน  6 ราย    
      1. นายวีระพล  ป้องภาษิต    จาก   เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  6   เป็น  นักวิชาการสาธารณสุข   7  
      2. นางแสงเดือน  บุญขัน    จาก   นักวิชาการสาธารณสุข   6   เป็น  นักวิชาการสาธารณสุข   7  
      3. นส.นริศรา   จุฬพันธ์ทอง    จาก   นักวิชาการสาธารณสุข   5   เป็น  นักวิชาการสาธารณสุข   6  
      4. นางวิลาสินี  แก้วเขียว    จาก  จาก  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  5 เป็น  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  6  
      5.  นายจำรูญ  สุขอิ่ม      จาก  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  4  เป็น  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  5  
      6.  น.ส.วัฒนา  พงษ์ธัญญการ     จาก  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  4  เป็น  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  5  
2)   ย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใหม่    
      1. นางศรีสุรัตน์     ชัยรัตนศักดิ์ดา   จาก  พยาบาลเทคนิค  6  เป็น  พยาบาลวิชาชีพ  6    
      2. นางกรุณา  ม่วงจีบ   จาก  พยาบาลเทคนิค  6  เป็น  พยาบาลวิชาชีพ  6    
      3. นางกาญจนา   จันทร์อู่          จาก  พยาบาลเทคนิค  6  เป็น  พยาบาลวิชาชีพ  6    
     4. นางสมพิศ  ซิมทิม   จาก เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 สอ.หนองกระโดน   ไป   สอ.บ้านแก่ง  
     5. นางปัทมา  เมณฑ์กูล  จาก  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6  เป็น  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6  
3)  แนวทางการเชิญวิทยากร ได้มีหนังสือเวียนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  ว่า ไม่ควรระบุชื่อวิทยากรไปโดยเฉพาะ
4)  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการลาไปไปต่างประเทศ  ถ้าประสงค์จะลาให้ส่งเรื่องการลาให้จังหวัดพิจารณาล่วงหน้าก่อนพอสมควร
5)  ติดตามความก้าวหน้าโครงการอบรมผู้ทำและเยาวชนงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์และยาเสพติดในตำบลที่มีกองทุน
     หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอให้ สอ.ช่วยติดตามและรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบงานของ สสสอ.เมืองฯทราบด้วย  
6) ขอให้ผู้ที่จะส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  30  เมษายน 2551  นั้น ผู้ที่ยังไม่ได้ส่งขอให้
     ติดต่องานบริหารด่วน    
7) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์จะดำเนินการออกตรวจเยี่ยมร้านอาหารที่เข้าค่ายที่ร้านสกาวเดือน   ต.บ้านมะเกลือ  และ
     ร้านลมโชย  ต.หนองปลิง   หาก สอ.ใดมีร้านที่ต้องการให้เข้าตรวจเยี่ยมขอให้แจ้งให้ สสอ.ทราบด้วย  
8) แจกแบบประเมินเพื่อเลื่อนขั้น  ในส่วนของการประเมินให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมในรอบที่ 1 เน้นย้ำในส่วนของผลงาน  9 เดือน
    และแบบบันทึกคุณงามความดี  ส่งภายใน  30 มิถุนายน  2551    
9) นำเสนอข้อมูลของงานเอดส์และงานบริหาร  ตามรายละเอียดที่นำเสนอ    
5.2.  งานแผนงานและประเมินผล /  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม /งานพัฒนาคุณภาพ    
1) นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ปี 2551  จะพบว่ามีการรายงานเกินเป้าหมาย  ขอให้ สอ.ทุกแห่ง
    ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องและส่งคืนให้ สสอ.เพื่อจัดทำการรวบรวมข้อมูลต่อไป    
2) นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร     เดือนพฤษภาคม  2551  ครอบคลุมร้อยละ  94  ขาด สอ.หนองตะคลองที่ยัง
     ไม่ผ่านเกณฑ์  ขอให้เร่งดำเนินงาน และจากการลงสุ่มตรวจร้านที่ผ่าน CFGT ของแต่ละพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่ยังจัดวางช้อนส้อม
     ไม่ถูกต้อง    การวางถังน้ำแข็งสูงไม่ถึง  60 ซม.   และไม่สวมหมวกคลุมผม    
3) การดำเนินงานส้วมสาธารณะยังส่งไม่ครบทุกแห่ง  ส่วนตัวแทนระดับอำเภอในการประกวดสุดยอดส้วม  มีดังนี้  
    3.1) ร้านอาหาร   คือ   สวนอาหารเรา  ต.ตะเคียนเลื่อน   ,  ครัวรอยัลวิลล์    ต.วัดไทร  ,  ร้านโมจิเอ็มเอ็ม   ต.หนองกระโดน
    3.2) โรงเรียน   คือ  วัดวังยาง  ต.ตะเคียนเลื่อน    
    3.3)  วัด  คือ  วัดเกรียงไกรใต้    
4) สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน  5 แห่งคือ  สอ.หนองเบน ,วัดไทร ,เกรียงไกร ,สันติธรรม และ
    พระนอน    
3) การประเมินมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน  ยังส่งไม่ครบทุกทีช่วยดำเนินการส่งด้วย    
5.3.  งานคุ้มครองผู้บริโภค/  ยาเสพติด       
1) แจ้งกำหนดการนิเทศงานตามเอกสารที่แจกให้ โดยให้สรุปผลงานเป็นรูปเล่ม  และนำเสนอด้วย Power Point  
2) ขอให้ สอ.ทุกแห่งดำเนินการตรวจสลากอาหารและเครื่องสำอางค์ตามแบบฟอร์มที่แจกให้  
3) ขอให้  สอ.ทุกแห่งสำรวจโรงงานผลิตน้ำบรรจุขวดในพื้นที่ตามแบบฟอร์มที่แจกให้    
4) ขอให้ทุกแห่งส่งรายงานแพทย์แผนไทยตามแบบฟอร์มที่แจกให้ทุกเดือนภายในวันที่  5  
5.4.  งานควบคุมโรคติดต่อ / ระบาดวิทยา     
1 )  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก     30  พฤษภาคม  2551  อัตราป่วย 87.1 ต่อแสนประชากร  สอ.ที่มีอัตราป่วยอันดับ 1  คือ  
      สอ.หนองตะคลอง  247.1  ต่อแสน ปชก.   อันดับ 2 คือ สอ.วัดไทร 236  ต่อแสน ปชก.  อันดับ  3  คือ สอ.บ้านมะเกลือ  165 ต่อ
      แสน ปชก. สอ.ที่ไม่พบผู้ป่วย คือ สอ.กลางแดด  , สันติธรรม  และเกรียงไกรใต้   หมู่บ้านที่เกิด Generation 2   จำนวน  16 แห่ง
      ตามเอกสารที่แจกให้    
2)  แจ้งแนวทางและยกเลิกการใช้ชุดทดสอบ Rapid  Test ในผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก ตามเอกสารที่แจก  
3)  ขอให้ สอ.ทุกแห่งเบิกวัคซีนในนักเรียนตามเป้าหมายวัคซีนในนักเรียน ปี 2551  ที่  สอ.มีอยู่ภายในวันที่ 6  มิถุนายน  2551
4) ยกเลิกการระงับใช้วัคซีนรวม DTP-Hb Lot number EU60702-B    
5) การให้รางวัลแก่ผู้ที่พบผู้ป่วย AFP เป็นคนแรกเมื่อส่งผู้ป่วยตรวจที่  รพ.และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น AFP จะได้รางวัล 1,000 บาท
6) เร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปาก ให้ดำเนินการดังนี้    
    6.1) ตรวจจับการระบาด    
    6.2) สอบสวนการระบาดในกรณีที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  เป็นกลุ่มก้อน มีอาการรุนแรง ผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยมีอาการรุนแรง
7) ขอให้ สอ.ทุกแห่งส่งหลักฐานการเบิกจ่ายการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการด่วน  เพื่อรับเงินไปดำเนินการ
5.5. งานพัฒนาบุคลากรและการสาธารณสุขมูลฐาน /งานสุขภาพจิต /งานอุบัติเหตุ/งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์  
1) ขอข้อมูลการประชุม/อบรม/สัมมนาของเจ้าหน้าที่ด่วน และข้อมุลลุกจ้างประจำรายละเอียดตามแบบที่แจกให้ส่ง 6 มิ.ย.2551
2)  การสำรวจหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2551 ต้องผ่านร้อยละ 60 ส่งด่วนภายใน 9 มิถุนายน 2551  
3)  แจ้ง อสม.เสียชีวิต  1 รายเป็นศพที่  60 คือ  นางบุญช่วย  โภคะ  เป็น อสม.ของ สอ.บ้านเกลือ ตามใบมรณะบัตรที่แจกให้
4) การดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคใน 8 สอ. คือ หนองเบน ,เกาะหงษ์ ,วัดไทร ,สันติธรรม ,บ้านแก่ง ,ท่าทอง, หนองปลิง
     และหนองแก่ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณแห่งละ 1,000 บาทในการดำเนินงานขอนัดประชุมเจ้าหน้าที่ในการจัดดำเนินงาน
    หลังเลิกประชุม    
5) รพ.จิตเวชนครสวรรค์ จะลงสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2551 มีพื้นที่ดำเนินการ  6 ตำบล คือ  ม.3  ต.เกรียงไกร ,ม.6  ต.หนองปลิง, 
    ม.12  ต.ตะเคี่ยนเลื่อน, ม.1  ต. นครสวรรค์ตก,   ม.5  ต.แควใหญ่,  ม.7  ต. หนองกรด ,  ม.1  ต.นครสวรรค์ออก ขอให้ดำเนินการ
    ตามรายชื่อประชาชนกลุ่มตัวอย่างตามแบบฟอร์มที่แจกให้    
6) รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา ประชุมเรื่องมาตรฐานงานสุขศึกษา แห่งละ 1 คน วันที่ 13 มิถุนายน  2551 
     เวลา 08.30 -16.30 น.    
7) สรุปผลการดำเนินงาน EQ  ภาพรวม 65.3%  งานออทิสติก  ภาพรวม 62.29 %    
8) งานสุขภาพจิต  การทำรายงานผลงานได้เกินเป้าหมายขอให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย  
5.6.  งานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล / ทันตสาธารณสุข     
1 )  การดำเนินงานชมรมเด็กไทยทำได้เกณฑ์ที่กำหนดมีชมรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ด้านคือ ร้อยละ 80 สำหรับ สอ.ที่ไม่
     ได้ดำเนินการประเมิน ให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้ประเมินส่งด้วย    
2)  การจัดสรรยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กใน นักเรียน ป.1 ขึ้นไป โดยเริ่มจ่าย 1 มิถุนายน  - 30 สิงหาคม  2551  
3) รายงานข้อมูลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ส่งภายใน 30 มิถุนายน  2551 เฉพาะ สอ.ที่มีศูนย์เด็กเล็ก  
4) ขอให้เร่งรัดการดำเนินงาน " ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่" เพื่อสนองต่อพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
     ศรีรัศมิ์พระวรชายา    
5)  แจ้งผลรายงานประจำเดือน NCD เดือน พฤษภาคม  2551 (การลงบันทึกผลปฏิบัติ)    
6)  แจ้งผลรายงานทันตกรรม 5 สอ. ให้ สอ.บ้านมะเกลือส่งรายงานด้วย     
7)  ประชาสัมพันธ์ MRI ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลีนิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จองคิวตลอด 24 ชั่วโมง 053-945060,
     053-289266-7    
8)  การบันทึกข้อมูลทะเบียนคนพิการตามโปรแกรมที่สร้างใหม่(รายใหม่)ส่งจังหวัดภายใน 26 สิงหาคม 2551  
9) ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน Home Health Care เข้าอบรมเรื่อง การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ วันที่ 16-18  มิถุนายน 2551
    เวลา 08.30 -16.30 น.    โรงแรมพิมาน    
10) การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV มี 2 ชนิด โดยให้ฉีดในหญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนอายุ 9-18 ปี  
11) สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามเอกสารที่แจกให้    
12) สรุปผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ      
      12.1)  การคัดกรองเบาหวานภาพรวม 85 % สอ.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  สอ.บางม่วง    
      12.2)  การคัดกรองความดันโลหิตสูงภาพรวม 88.2 % สอ.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  สอ.บางม่วง , เกรียงไกรใต้  
      12.3)  การคัดกรองมะเร็งปากมดลุกภาพรวม 39 % สอ.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  10  แห่ง    
      12.4)  การประเมินทักษะการตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ภาพรวม 76 % สอ.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  สอ.บ้านมะเกลือ ,วัดไทร,สันติธรรม
                 และหนองปลิง    
5.7. งานประกันสุขภาพ /งานพัสดุ /งาน IT    
1 ) โครงการของ สอ.ที่ไม่มีกองทุนสุขภาพระดับตำบล ได้จัดส่งให้ รพ.เรียบร้อยแล้ว    
2)  การจัดทำแผนงบลงทุน  มี 2 แบบ คือ    
     2.1) งบลงทุนขนาดใหญ่   เช่น รั้ว  ,ประตู , อาคาร  สอ.ที่ได้รับการจัดสรร    
            1. สอ.เกรียงไกร  ทำรั้ว   280,000   บาท    
           2.  สอ.บางม่วง   ปรับปรุงอาคารด้านล่าง         204,805    บาท    
           3.  สอ.หัวครัก    ปรับปรุงอาคารด้านล่าง         290,000    บาท    
           4.  สอ.พระนอน   ปรับปรุงอาคารด้านล่าง         290,000    บาท    
           5.  สอ.เกาะหงษ์  ปรับปรุงอาคารด้านล่าง         290,000    บาท    
          ให้ สอ.ทั้ง 5  แห่งจัดทำแบบและรายการประเมินราคาส่งให้ สสอ.ภายใน  15 มิถุนายน  2551  
    2.2) งบลงทุนหน่วยบริการ  โดยให้ใช้แบบประเมินของ สปสช.ในหน่วยบริการ    คำนวณงบประมาณจากประชากรรายหัว X
            4 บาท/คน    
3) แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปไซด์ สสอ.  เป็น WWW.NSPHO.go.th ส่วน Password ขอให้ใช้ตัวเดิม   ถ้าเข้าตรงให้ใช้ webmail.nspho.go.th
5.8. งานการเงิน       
1 ) การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร   ถ้าต่ำกว่า 25 นาทีไม่ให้เบิก  ไม่ถึง 50 นาทีคิดเป็น 30 นาที ถ้า 50 นาทีขึ้นไปคิดเป็น 1 ชั่วโมง
2) การเบิกจ่ายของค่ารักษาพยาบาลในส่วนของฟันให้ระบุจำนวนซี่ที่ทำ   จำนวนด้านที่ทำ   ส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการต้อง
    เป็นโรคไม่ใช่การป้องกัน   ถ้าเป็นการทำแผลให้ลงจำนวนวันที่ทำและจำนวนครั้ง    
3) การเบิกจ่ายค่าที่พักถ้ามีโครงการและกำหนดการแน่นอน  ให้เบิกตามระเบียบการฝึกอบรมห้องพักคู่   กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการ
    เดินทางไปราชการ คือ ไม่เป็นการพัฒนาบุคลากร  ไม่มีหลักสูตร  เบิกได้ 1,000 บาท    
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องของกลุ่มเครือข่ายสถานีอนามัย    
6.1. โซนเพชรน้ำหนึ่ง   ไม่มีวาระ    
6.2. โซนแม่ปิง  ไม่มีวาระ    
6.3 โซนบงกช    ขอเชิญร่วมประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดวันที่  12 มิถุนายน  2551 เวลา 10.00 น. ที่วัดเกรียงไกรใต้
6.4 โซนจามจุรี  ไม่มีวาระ    
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอื่น ๆ    
ไม่มีวาระ    
    ปิดประชุมเวลา  13.00 น.    
     
   (  นางดวงพร     แช่มสนิท  )    
         ผู้บันทึกการประชุม    
     
     (  นายประสิทธิ์    คงนิสัย )    
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม